78. MŠ Plzeň

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

příspěvková organizace

Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy  je organizováno  pro děti zpravidla od 3 – 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let - výjimečně  (-  podmínkou je bezbariérovost a dále zajištění  všech antropologických  podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení), v souladu s  novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 280/2016 Sb.,) , zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok.
 
Oficiální informační server města Plzně

Úřední deska:

 

 

 

          Vážení rodiče

     Předkládám Vám informaci o zpracování  potvrzení o úplatě za předškolní  vzdělávání - Daně z příjmů 2016.
    Toto potvrzení  s účetní přílohou Vám bude předáno na jednotlivých třídách proti podpisu do konce měsíce ledna 2017
    Údaje o zákonném zástupci  je nutné doplnit.

     Rodiče dětí, které byly v prázdninovém provozu  91. MŠ v červenci 2016 si požádají o potvrzení ředitelství 91.MŠ.

 

    Plzeň 16.1.2017                                Libuše Čiperová, řed. školy

Kde nás najdete:

MŠ je umístěna v blízkosti tramvajové linky č. 4 (stanice Družba, Foniatrie). Areál školy sousedí přímo s plaveckým bazénem PF, 31. ZŠ a jejím sportovním hřištěm.

Mapa

78. MŠ Plzeň